Principy sociálního podniku

I. Obecné principy

Zakladatelem myšlenky na vznik sociálního podniku byla LEADER ACADEMY o.p.s., která úspěšně realizovala projekt s názvem "Sociální podnik - Doupovské hory" 7/2013 - 6/2015. V září 2015 došlo k osamostanění SP a vznikla Doupovské hory, s.r.o. (dále jen "společnost") jejímž cílem je realizace sociální politiky a sociálního podnikání na českém trhu. Základním posláním je prosazovaní principů sociální ekonomiky ve svých službách a produktech. Hlavním cílem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Dalším cílem je všeobecná podpora a propagace sociálního podnikání a jeho rozvíjení.  Pro naplňování těchto cílů, jsou stanoveny vnitřní postupy a zásady.

Poslání sociální společnosti

 • Poslání společnosti odpovídá principům sociálního podnikání a je v souladu se základním smyslem sociálních podniků.
 • Společnost se řídí vnitřními postupy a systémem řízení, které spoluvytváří podmínky k naplnění základního poslání společnosti.
 • Společnost monitoruje plnění svého poslání a na základě zpětné vazby přijímá adekvátní opatření.

II. Principy sociálního podnikání

 • Společnost provozuje aktivity prospívající především osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením.
 • Společnost zaměřuje svou činnost a služby na vyloučené a ohrožené lokality s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Společnost naplňuje podstatu sociální ekonomiky ve svých službách a v dalších předmětech podnikání za účelem dalšího rozvoje a podpory dalších místních a regionálních aktivit, včetně spolupráce s neziskovými organizacemi.
 • Společnost bude-li vytvářet zisk, tento ve výši minimálně 60% zpětně reinvestuje do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality.
 • Společnost zaměstnává minimálně 60% zaměstnanců patřících do skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a podporuje jejich sociální začleňování.
 • Společnost všeobecně veřejně prezentuje své cíle a záměry, seznamuje širokou veřejnost s principy a zásadami svého podnikání, podporuje všeobecné povědomí společnosti o podstatě a myšlence sociálního podniku a sociální ekonomiky.
 • Společnost se snaží, za účelem místního rozvoje, upřednostňovat využívání místních zdrojů (lidských, podnikatelských, investičních) a podporuje ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb.
 • Společnost dodržuje zásady enviromentálního hospodaření, podporuje projekty environmentálního rozvoje.

Podnikání

 • Společnost se řídí dle základního podnikatelského plánu, který minimálně jednou ročně hodnotí a aktualizuje. Součástí podnikatelského plánu je marketingový plán a akční plán řízení rizik společnosti.
 • Společnost disponuje potřebnými oprávněními k vlastní podnikatelské činnosti, které průběžně doplňuje dle potřeby.
 • Společnost se řídí vnitřními normami (směrnice a interní opatření), která upravují chování zaměstnanců sociální společnosti uvnitř společnosti, k zákazníkům, odběratelům, dodavatelům, investorům a konkurentům. Normy upravují činnosti probíhající ve společnosti (organizační, personální, komunikační, obchodní, účetní apod.). Normy procházejí aktualizací, jsou odsouhlaseny všemi zaměstnanci, kteří tato pravidla spoluvytvářejí a dodržují.

Financování

 • Společnost zajišťuje stanovené příjmy z vlastních aktivit (služeb). Případné další zdroje financování (dary, dotace a granty z veřejných rozpočtů) jsou doplněním příjmů, které vyrovnává znevýhodnění firmy vyplývající ze zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce.
 • Ekonomická strategie společnosti vede k postupnému růstu konkurenceschopnosti a následnému udržení požadované úrovně obratu a zisku.
 • Společnost má připraven krizový plán pro případ platební neschopnosti.
 • Společnost reinvestuje minimálně 60% příjmů generovaných sociální společností zpět do rozvoje.

Provoz a bezpečnost sociálního podniku

 • Společnost má zpracované základní provozní postupy a opatření.
 • Společnost má stanovena možná pravděpodobná i méně pravděpodobná nebezpečí a vypracovaná pravidla, jak jim předcházet a jak postupovat, pokud nastanou. K základním požadavkům má zpracovány směrnice BOZP.
 • Všichni zaměstnaneci byli seznámeni s provozními postupy, proškoleni v BOZP; postupy jsou všem zaměstnancům dostupné a jsou používány v praxi. Je zajištěno pravidelné školení BOZP.

Informovanost, komunikace a prezentace

 • Společnost prezentuje své služby s využitím všech dostupných prostředků. Základem je prezentace na webových stránkách společnosti. Tato prezentace je veřejně dostupná; obsahuje základní informace o firmě, produktech či službách, které nabízí, pracovních podmínkách, možnostech zaměstnání, adresu a kontakty.
 • Společnost komunikuje otevřeně a pravdivě se všemi subjekty. Pro zkvalitnění komunikace je zaveden systém pro řešení stížností a námětů. Každá stížnost i námět jsou pro nás impulsem ke zlepšení. Stížnost nebo impuls je možné podat i elektronicky - e-mailem z těchto webových stránek.

III. Principy zaměstnávání

 • Společnost zaměstnává minimálně 60% osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o plné pracovní úvazky.
 • Společnost zaměstnává ty znevýhodněné, kteří potřebují delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a dlouhodobou, popř. opakovanou pracovní podporu nutnou pro jeho udržení.
 • Všichni zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu se společností a jsou za svoji práci finančně ohodnoceni. Pracovní podmínky jsou rovnocenné pro všechny zaměstnance.
 • Společnost má jasně stanovenou organizační strukturu a systém řízení, který je popsán a je všem srozumitelný.

Zaměstnávání znevýhodněných osob

 • Společnost zaměstnává min. 60% osob, které mají ztížený vstup/přístup na běžný trh práce.
 • Společnost má stanovena nediskriminační kritéria a způsob výběru zaměstnanců.
 • Všichni zaměstnanci mají se společností písemně uzavřenu pracovní smlouvu (DPP nebo DPČ v případě výpomoci, brigády).
 • Všichni zaměstnanci mají stanovenu základní mzdu, která odpovídá jimi zastávané pozici, výši pracovního úvazku a druhu práce v daném regionu.
 • Společnost prosazuje zásady naplňování rovných příležitostí a to ve všech činnostech společnosti (výběr zaměstnanců, hodnocení i kariérní postup v organizační struktuře). Zvláštní pozornost je věnována rovným příležitostem mezi muži a ženami. Specificky je věnována pozornost podpoře znevýhodněných pracovníků v systému zaškolení, individuální podpora apod.

Aktualizace  2.11.2015